Onze bewoner stond in 2017 in ons denken en doen centraal. We hebben onze klantvisie ontwikkeld en met de collega’s doorleefd. Dit leverde nieuwe energie en nieuwe inzichten op, waarmee we ook direct aan de slag zijn gegaan. In het huurdersoordeel over onze dienstverlening in de Aedes Benchmark is dit tot uitdrukking gekomen.

Ook op het tweede prestatieveld van de Aedes Benchmark (bedrijfslasten) scoorde Staedion in 2017 een A. De AA-score is voor ons een teken dat we met onze bedrijfsvoering en dienstverlening op de goede weg zijn. Er was de afgelopen jaren een tendens van consolidatie en een lichte afname van onze woningvoorraad. Dit is in 2017 doorbroken. Onze woningvoorraad is met circa 300 woningen uitgebreid, zowel door nieuwbouw als door transformatie en aankopen. De langdurige voorbereiding van nieuwbouw en renovatieprojecten, wordt nu omgezet in concrete productie. Dit zal de komende jaren worden gecontinueerd.

Staedion heeft in 2017 nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met externe partners. Binnen ‘De Vernieuwde Stad’, een samenwerkingsverband van de 25 grootste en investerende corporaties voornamelijk uit de grote steden, zijn we actief in verschillende werkgroepen en hebben zitting in het dagelijks bestuur. Ook werken we samen met woningcorporaties Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal (SWEMP) aan de verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering en digitalisering. Met Platform31 hebben we nauw contact voor kennisontwikkeling en -uitwisseling en onderzoek. In de regio Haaglanden participeren we in de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Afgelopen jaar hebben we ons ingespannen als voorzitter van Bestuursadviescommissie Woningvoorraad (BAC) om met alle gemeenten en corporaties in Haaglanden een convenant te sluiten over de sociale kernvoorraad 2025.

Binnenshuis is ook gewerkt aan de samenwerking. Het thema vertrouwen kreeg dit jaar veel aandacht en heeft geleid tot nieuwe inzichten en aanpakken. We werken al geruime tijd aan onze innovatie- en veranderkracht; die raakt hierdoor steeds beter verankerd in de organisatie. Verdere digitalisering biedt daarbij veel kansen, die we steeds beter benutten.

De cijfers over 2017 van Staedion geven een goed resultaat en daarmee het vooruitzicht door te kunnen gaan met woningverbeteringen en investeringen. Het aantal woningzoeken in Haaglanden neemt toe, net als de verhuurdersheffing. Een andere heffingsmethodiek zou uitkomst kunnen bieden om onze volkshuisvestelijke doelstellingen eerder te kunnen verwezenlijken. Wij gaan er dan ook van uit dat de evaluatie van de Woningwet in 2018 mogelijkheden gaat bieden om onder andere de verduurzaming van onze woningen te versnellen. Ook hopen wij op minder regels, om zo de efficiency te kunnen versterken. De aangekondigde vereenvoudiging van de markttoets geeft ons kansen om onze inspanningen in het middenhuursegment uit te breiden.

De totale uitgaven aan onderhoudsactiviteiten in 2017 bedragen € 69,7 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit drie delen. Aan planmatig onderhoud besteden we € 28,3 miljoen; dit zijn planmatige werkzaamheden aan de schil (schilderwerkzaamheden, dak en gevel). De lasten voor het mutatie onderhoud bedragen

€ 29,6 miljoen; dit is het op basiskwaliteit brengen van mutatiewoningen en badkamer- en keukenrenovaties in bewoonde staat (in totaal 2.512 woningen). De toegerekende organisatie kosten bedragen € 11,8 miljoen. Dit betreft dagelijks onderhoud, veiligheid en verwijdering van asbest door de eigen dienst.

Bij het terugblikken hoort ook reflectie. Ons HRM-beleid gaan we tegen het licht houden en aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt. Duurzaamheid krijgt nog onvoldoende aandacht en we missen nog te veel focus. Het meer sturen op woonlasten is voor de komende jaren een belangrijk thema. De kwaliteit van de totale woningvoorraad voldoet nog niet aan de basisnormen. Met de herijking van de portefeuillestrategie krijgen we hier een beter inzicht in en zal er een plan van aanpak worden opgesteld. In 2018 vervolgen we onze klantreis door de klantvisie ook extern te gaan uitrollen. Dit begint bij onze huurdersvereniging (HVS) met daarna een dialoog met onze huurders.

Den Haag, 23 april 2018

Willem Krzeszewski

Jan-Peter Duijvestijn